Keiji Kawashima

Fairy1 1987 [ICWS tournament 1987 or 1988] stone, stun