Cristobal Jimenez Lopez

Gato 1990 [ICWS tournament 1990] scan, vamp, stun, other