Previous Contents Next

5.9   Module pair: pairs

open ml
external create : <'a * 'b> -> <('a,'b) pair>
Creates an ml pair
external fst :  <('a,'b) pair> -> <'a>
Retrieves the first component of an ml pair
external snd :  <('a,'b) pair> -> <'b>
Retrieves the second component of a ml pair

Previous Contents Next